องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประวัติและข้อมูลทั่วไป



แบ่งเขตการปกครอง เป็น 22 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน



         หมู่1 บ้านสบแม่รวม , หมู่2 บ้านแม่ชา , หมู่3 บ้านแม่แฮเหนือ , หมู่3 บ้านแม่ตะละใต้ , หมู่4 บ้านแม่มุ , หมู่5 บ้านแม่นาจร , หมู่5 บ้านห้วยเขียดแห้ง , หมู่6 บ้านแม่วาก , หมู่7 บ้านสบวาก , หมู่8 บ้านห้วยผา , หมู่9 บ้านแม่มะลอ , หมู่10 บ้านแม่เอาะ,ห้วยเสือ,ห้วยมะคะ , หมู่11 บ้านแม่ขอ,สบขอ , หมู่12 บ้านแม่หอย , หมู่13 บ้านแม่แจ๊ะ , หมู่14 บ้านพัฒนาสันติ , หมู่15 บ้านแม่สะงะ , หมู่16 บ้านแม่นาจรเหนือ , หมู่17 บ้านห้วยขมิ้น , หมู่18 บ้านขุนแม่วาก , หมู่19 บ้านห้วยหอย





จำนวนประชากรใน ตำบลแม่นาจร



- จำนวนหลังคาเรือน : 3,013  หลังคาเรือน

- จำนวนประชากร : 13,295  คน

- จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,345  คน

- จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 141 คน

- จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,971 คน

- จำนวนผู้สูงอายุ : 1,192 คน

- จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 96 คน

- จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 30 คน

- จำนวนผู้พิการ : 92 คน



ประวัติความเป็นมา



        เดิมตำบลแม่นาจรแยกมาจากตำบลแม่ศึก ปกครองโดยนายหมู่แก้ว อินทร ตำแหน่งกำนัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500-2531 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 มี 8 หมู่บ้าน ปัจจุบัน นายพรหมมินทร์ หนักแน่น เป็นกำนันตำบลแม่นาจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน และการปกครองได้ขยายมี 18 หมู่บ้าน



พื้นที่



         พื้นที่ตำบลแม่นาจรมีสภาพเป็นป่าเขาและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งพื้นที่ มีแม่น้ำแจ่ม, แม่น้ำขุนแม่นาย และแม่น้ำแม่หยอดเป็นสายหลัก



เขตพื้นที่



- ทิศเหนือ ติดกับ ต.แจ่มหลวง และ ต.แม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

- ทิศใต้ ติดกับ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

- ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่งอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่

- ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่



อาชีพ



- อาชีพหลัก: ทำนา, ทำสวน, ทำไร่



สาธารณูปโภค



- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 447 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน



การเดินทาง



- จากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มมุ่งไปทางทิศเหนือ 26 กม. ก็ถึงตำบลแม่นาจร



ผลิตภัณฑ์



- ผ้าทอกะเหรี่ยง เช่น กระเป๋า, เสื้อ, ย่าม, ผ้าถุง




นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ