องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
  GofeSonyreon เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 19:05:00 ตอบ 0 คน
  Biariacreelve เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 19:00:19 ตอบ 0 คน
  Lepriquespeelia เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 18:57:06 ตอบ 0 คน
  GofeSonyreon เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 18:40:29 ตอบ 0 คน
  GofeSonyreon เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 18:23:20 ตอบ 0 คน
  Lepriquespeelia เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 18:02:08 ตอบ 0 คน
  Danielalutt เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 17:58:58 ตอบ 0 คน
  episeePhenVapy เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 17:58:50 ตอบ 0 คน
  Lepriquespeelia เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 17:37:26 ตอบ 0 คน
  Lepriquespeelia เมื่อ 3 มิถุนายน 2563 17:20:04 ตอบ 0 คน
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ