กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

 Gmail JasonFar เมื่อ 21-03-2563 17:35:43 ตอบ 0 คน
 congcmo@yandex.com RobertSossy เมื่อ 06-03-2563 16:33:04 ตอบ 0 คน
 Gmail JasonFar เมื่อ 04-03-2563 19:41:32 ตอบ 0 คน
 The best sites http://#hostname The best sites http://maenajohn.go.th ShaneSpach เมื่อ 04-02-2563 22:26:19 ตอบ 71 คน
 sfdsdf adsfdsdfsd เมื่อ 17-01-2563 23:32:28 ตอบ 0 คน
 sfdsdf adsfdsdfsd เมื่อ 17-01-2563 23:30:04 ตอบ 0 คน
 dsfsdfsdfsdf adsfdsdfsd เมื่อ 14-01-2563 14:10:44 ตอบ 4 คน
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ