องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง (พ.ศ.2559-2561) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นั้น เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง(พ.ศ.2559-2561) ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่งจะดำเนินการในปีพ.ศ.2559องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/20160304135920-001.pdf in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 244 byte
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ