องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙
ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นเพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาสามปี สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่ว
กันตามลำดับต่อไป รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/20160422113917-001.pdf in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 244 byte
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ