องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร  Warning: filesize(): stat failed for files/20160513160709-001.pdf in /home/savehos1/domains/maenajohn.go.th/public_html/configs/function.php on line 244 byte
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ