องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชาคม เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบลแม่นาจร ณ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา

ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา

ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา

ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา

ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ซา

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ