องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
วันที่ 21 มกราคม 2563 นายกิตติพงษ์ กันทวงศ์ ปลัดอำเภอประจำตำบล เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่แจ่ม) ให้แก่ประชาชนในตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ