องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

หกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกิจกรรมมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2563

หกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม

หกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม

หกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม

หกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม

หกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ