กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักสูตรการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
????กำหนดการสอบ วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
????การแต่งกาย : ชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร 303.03 KB
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ