กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อตัดจ้าฃเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการสอบ : วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
สถานที่สอบ : ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
การแต่งการ : ชุดสุภาพ
*ขอให้ผู้มีสิทธิสอบทุกท่าน ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบด้วย และขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ

ประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

ประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

ประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

ประกาศรับสมัครสอบ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

  ดาวน์โหลดเอกสาร 245.88 KB
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ