องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 20 มีนาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจสะสาง ทำงานอย่างสดใส สะดวกและปลอดภัย สร้างนิสัย ด้วย 5 ส. ต้านไวรัสโควิด-19

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ