องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

คำสั่งคณะกกรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2563
เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ "สถานที่จำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ปิดพื้นที่บริเวณ จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด"

คำสั่งคณะกกรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

    
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ