องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

แจกต้นกล้าพืชผักสวนครัว
อบต.แม่นาจร ร่วมกับ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
และโครงการ"เกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล" ทยอยแจกต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแม่นาจร


แจกต้นกล้าพืชผักสวนครัว

แจกต้นกล้าพืชผักสวนครัว

แจกต้นกล้าพืชผักสวนครัว

  
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ