องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยุงลาย ด้วย คาถา 5 ป +1 ข


สำหรับคาถาป้องกันโรคไข้เลือดออก 5 ป 1 ข สามารถนำมาใช้ได้ ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นประจำและขัดภาชนะที่มีคราบไข่ยุงเกาะอยู่ คือ1.ปิด ฝาภาชนะกักเก็บน้ำ2.เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้ ถังเก็บน้ำ สำหรับอาบ3.ปล่อยปลาหางนกยูงหรือปลากินลูกน้ำลงในอ่างบัวหรือที่กักเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด4.ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมไม่ให้มีน้ำขังในที่ต่างๆ โดยเฉพาะยางรถยนต์5.ปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ แต่ในช่วงฤดูร้อนต่อช่วงฤดูฝนต้องขอเพิ่ม1ข คือ ขัด ภาชนะที่เคยใช้กักเก็บน้ำก่อนนำมารองรับน้ำครั้งใหม่ เพราะภายในภาชนะดังกล่าวอาจจะมีไข่ยุงเกาะติดอยู่ เมื่อมีน้ำมาหล่อเลี้ยงไข่ยุงจะสามารถฟักตัวเป็นลูกน้ำภายใน 20–60 นาที ไข่ยุงนี้จะมีอายุยืนเป็นปีแม้จะอยู่ในภาวะแห้งแล้ง
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยุงลาย ด้วย คาถา 5 ป +1 ข

ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยุงลาย ด้วย คาถา 5 ป +1 ข

ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยุงลาย ด้วย คาถา 5 ป +1 ข

ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยุงลาย ด้วย คาถา 5 ป +1 ข

ประชาสัมพันธ์ ป้องกันยุงลาย ด้วย คาถา 5 ป +1 ข

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง