องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓


วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารนำโดย นาย บวร  สุริยะชัยพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ พนักงาน ให้ปฏิบัติงานปราศจากการทุจริต ทำงานด้วยความสุจริต รอบคอบ เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและแจ้งกำหนดการต่างๆ มีภารกิจงานในหน้าที่ จะได้มีการปรึกษาหารือ ข้อราชการ  เพื่อโปรดทราบ ตามวาระการประชุม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง