องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. โดย นายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง