องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลแม่นาจร ได้แสดงยินดีและต้อนรับ ซึ่งนางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับมาส่งบรรยากาศด้วยความอบอุ่นยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ยินดีต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง