องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เช่น ผู้ประกอบการร้านค้า ที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้ประกอบการที่มีสัญญากับอบต.แม่นาจร บุคคลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ที่ได้มีการติดต่อขอรับบริการจากอบต.แม่นาจร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

    
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
2,286
เดือนที่แล้ว
4,106
ปีนี้
12,781
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.238.174.50
Server Time is : 2021-04-17
11:53:44am