องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

รายนามคณะผู้บริหาร

 
ชื่อ-นามสกุล :  นายบวร สุริยะชัยพันธ์
ตำแหน่ง :  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
เบอร์โทรศัพท์ :  091-7740108
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสะเอทู อมรกิจกว้าง
ตำแหน่ง :  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอรัญ ปิงกุล
ตำแหน่ง :  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายมิ่งพัฒน์ ธรรมชาติอุดม
ตำแหน่ง :  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย