องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
 
การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 21:51:20 น. อ่าน 0 คน

"#ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล #กองทุนยุติธรรมเข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม"

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10:28:04 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๓)
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๓)
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10:34:04 น. อ่าน 0 คน
....
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
 
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.42 น. อ่าน 0 คน
....
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
 
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.42 น. อ่าน 0 คน
....
แจ้งเลื่อนสอบ  การสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
 
แจ้งเลื่อนสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 16:32:38 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11:00:43 น. อ่าน 0 คน
....
แจ้งงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
แจ้งงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:50:29 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 14:55:03 น. อ่าน 0 คน
....
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 11:56:25 น. อ่าน 0 คน
....
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00:47 น. อ่าน 0 คน
....
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่ประชาชน
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:48:25 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:11:43 น. อ่าน 0 คน
....
เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:45 น. อ่าน 0 คน

              สำนักงาน ปปช.  ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (....

การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:28:41 น. อ่าน 0 คน
....
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:09:27 น. อ่าน 0 คน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 2564
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 2564
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:14:42 น. อ่าน 0 คน
....
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 2564
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 2564
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:24:22 น. อ่าน 0 คน
....
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 11:13:48 น. อ่าน 0 คน
เชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อป....
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:10:42 น. อ่าน 0 คน
....

Total 90 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
1,797
เดือนที่แล้ว
3,618
ปีนี้
1,797
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 184.72.102.217
Server Time is : 2021-01-19
05:52:39am
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว