องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประกาศ อบต.แม่นาจร
 
ประกาศ อบต.แม่นาจร
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09:58:14 น. อ่าน 396 คน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู อบต. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก....
ประกาศ อบต.แม่นาจร
 
ประกาศ อบต.แม่นาจร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:26:41 น. อ่าน 282 คน
ประกาศ อบต.แม่นาจร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพน....
แผนปฏิบัติการ การและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
แผนปฏิบัติการ การและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11:14:39 น. อ่าน 131 คน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ปีงบประมาณ 2561-2564....
มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 
มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 17:39:18 น. อ่าน 569 คน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร....
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 12:33:09 น. อ่าน 106 คน
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร....
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 12:33:23 น. อ่าน 106 คน
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร....
ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 12:35:18 น. อ่าน 94 คน
ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น....
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 12:36:22 น. อ่าน 113 คน
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ....
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 12:36:32 น. อ่าน 113 คน
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ....
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 12:37:31 น. อ่าน 157 คน
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี....
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14:48:09 น. อ่าน 129 คน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส....
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14:48:20 น. อ่าน 129 คน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส....
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 15:24:19 น. อ่าน 141 คน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร....
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 15:25:03 น. อ่าน 723 คน
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ....
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 14:09:10 น. อ่าน 143 คน
ด้วยองค์กการบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10:56:29 น. อ่าน 145 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (แก้ไขเพิ่มเติม....
ผลคะแนนการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง
 
ผลคะแนนการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง
วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 12:48:54 น. อ่าน 749 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่องผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่ว(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)....
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
 
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10:31:08 น. อ่าน 192 คน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่องการประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง....
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:03:43 น. อ่าน 313 คน
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ในที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินระยะเวลาการชำระภาษี ภายในเด....
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 19:07:54 น. อ่าน 223 คน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก....

Total 55 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ