องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ 9 บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ 9 บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:38:40 น. อ่าน 323 คน
วันที่ 20 เม.ย. 2560 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม ได้มาเป็นประธาน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ 9 บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่ส่วนราช....
บริการเคลื่อนที่ บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
บริการเคลื่อนที่ บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:42:35 น. อ่าน 820 คน
วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับ หน่วยงานราชการในอำเภอแม่แจ่ม ออกให้บริการเคลื่อนที่ บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงให....
ขอขอบคุณชุดเฉพาะกิจไฟป่าขุนแม่วากทุกสถานีครับ
 
ขอขอบคุณชุดเฉพาะกิจไฟป่าขุนแม่วากทุกสถานีครับ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:46:32 น. อ่าน 225 คน
ขอขอบคุณชุดเฉพาะกิจไฟป่าขุนแม่วากทุกสถานีครับ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154469337918015&id=647923014....
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ
 
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:49:58 น. อ่าน 310 คน
อบต.แม่นาจร ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่เหนือหมอกและเกษตรกรจัดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกข้าวโพดและเศษวัสดุทาง....
22 มีนาคม 60 วัน อปพร.ตำบลแม่นาจร
 
22 มีนาคม 60 วัน อปพร.ตำบลแม่นาจร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:52:49 น. อ่าน 261 คน
22 มีนาคม 60 วัน อปพร.ตำบลแม่นาจร "การเป็นอาสาสมัคร คือการพาตนเองมาอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาตน ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น" ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมครับ https://w....
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11:09:48 น. อ่าน 579 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเข้าร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่....
การบริหารงานขยะชุมชน
 
การบริหารงานขยะชุมชน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:19 น. อ่าน 162 คน
การบริหารงานขยะชุมชน อบต แม่นาจร ....
การบริหารงานขยะชุมชน
 
การบริหารงานขยะชุมชน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:52:19 น. อ่าน 179 คน
การบริหารงานขยะชุมชน....
การบริหารงานขยะชุมชน
 
การบริหารงานขยะชุมชน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:52:20 น. อ่าน 179 คน
การบริหารงานขยะชุมชน....
การบริหารงานขยะชุมชน
 
การบริหารงานขยะชุมชน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:54:01 น. อ่าน 192 คน
การบริหารงานขยะชุมชน....
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15:41:20 น. อ่าน 196 คน
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๑....
ประชุมประชาคมระดับตำบล
 
ประชุมประชาคมระดับตำบล
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:44:20 น. อ่าน 74 คน
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 2561-2565 ....
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี2563
 
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี2563
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:08:35 น. อ่าน 11 คน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี2563 ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมตรี (พลเอก ปร....
สำรวจติดตามแปลงเกษตรของเกษตรกรใรพื้นที่ตำบลแม่นาจร
 
สำรวจติดตามแปลงเกษตรของเกษตรกรใรพื้นที่ตำบลแม่นาจร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:10:05 น. อ่าน 19 คน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกสำรวจติดตามแปลงเกษตรของเกษตรกรใรพื้นที่ตำบลแม่นาจร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสาน สู้ความยั่งยืนในอาชีพ....
ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา
 
ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:35:22 น. อ่าน 21 คน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่นาจร และภาคีเครือข่าย ร่วมป....
วางแผนการดำเนินงานโครงการ
 
วางแผนการดำเนินงานโครงการ "เกษตรยั่งยืน แม่วากโมเดล" ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:37:10 น. อ่าน 25 คน
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิอุ่นใจ และภาคีเครือ....
การเปิดตลาดนัดขยะ​ชุมชน เพื่อรณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง
 
การเปิดตลาดนัดขยะ​ชุมชน เพื่อรณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:22:46 น. อ่าน 31 คน
วันที่​ 3​ กรกฎาคม​ 2562​ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร​ ร่วมกับ​ โรงเรียนบ้านแม่ซา​ ได้ดำเนินการเปิดตลาดนัดขยะ​ชุมชน เพื่อรณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง....
การเปิดตลาดนัดขยะชุมชน​
 
การเปิดตลาดนัดขยะชุมชน​
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:24:24 น. อ่าน 23 คน
วันที่​ 4​ กรกฎาคม​ 2562​ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร​ ได้ดำเนินการเปิดตลาดนัดขยะชุมชน​ ณ​ บ้านแม่นาจร​ หมู่ที่​ 5....
เจ้าหน้าที่จากศูนย์​เวียงพิงค์ มา​นิเทศ​งานกู้​ชีพ​-กู้ภัย ในเขตพื้นที่​ อำเภอแม่แจ่ม​
 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์​เวียงพิงค์ มา​นิเทศ​งานกู้​ชีพ​-กู้ภัย ในเขตพื้นที่​ อำเภอแม่แจ่ม​
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30:49 น. อ่าน 25 คน
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เข้าร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์​เวียงพิงค์ มา​นิเทศ​งานกู้​ชีพ​-กู้ภัย ในเขตพื้นที่​ อำเภอแม่แจ่ม​ ณ​ โรงพยาบาลเทพ​รัตน....
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 12:28:17 น. อ่าน 26 คน
วันนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่....

Total 35 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ