องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:34:25 น. อ่าน 0 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:37:52 น. อ่าน 0 คน

แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ๓ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
 
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ๓ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:06:54 น. อ่าน 0 คน
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ๓ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓....
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:08:15 น. อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓....
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
 
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:50:55 น. อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓....
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1
 
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:54:09 น. อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1....
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11:36:15 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13:26:58 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 11:37:22 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13:27:59 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11:49:30 น. อ่าน 824 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา....
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 14:01:16 น. อ่าน 844 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง (พ.ศ.2559-2561) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นั้น เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุใน....
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 11:30:05 น. อ่าน 970 คน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง....
ร่างแผนสามปี 2558-2560
 
ร่างแผนสามปี 2558-2560
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 1,180 คน
แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559....

Total 14 Record : 1 Page : 1
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว