องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:36:50 น. อ่าน 0 คน
....
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:39:29 น. อ่าน 0 คน
....
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 20:33:25 น. อ่าน 0 คน

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16:25:52 น. อ่าน 138 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562....
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2561
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:01:35 น. อ่าน 261 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม....
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 11:37:00 น. อ่าน 317 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ....
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 16:34:42 น. อ่าน 741 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้....
แผนการดำเนินงานประจำปี  2552
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 637 คน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2552....
แผนดำเนินการประจำปี  2553
 
แผนดำเนินการประจำปี 2553
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 617 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2553....
แผนดำเนินงานประจำปี 2555
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2555
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 587 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2555....
แผนดำเนินงานประจำปี 2556
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2556
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 587 คน
แผนดำเนินงานประจำปี 2556....
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 456 คน
แผนการดำเนินงาน 2557....

Total 12 Record : 1 Page : 1
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง