องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10:06:06 น. อ่าน 15 คน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (1) คำแถลง หลักการและเหตุผล....
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563(ต่อ)
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563(ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10:07:23 น. อ่าน 19 คน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563(ต่อ)....
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563(ต่อ)
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563(ต่อ)
วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10:07:52 น. อ่าน 14 คน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563(ต่อ)....
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10:38:42 น. อ่าน 77 คน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562....
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 22:45:53 น. อ่าน 158 คน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561....
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 22:39:33 น. อ่าน 107 คน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560....
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 22:25:58 น. อ่าน 98 คน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559....

Total 7 Record : 1 Page : 1
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง