องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 12:05:07 น. อ่าน 0 คน
....
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:03:31 น. อ่าน 0 คน
....
การรายงานงบแสดงฐานนะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
การรายงานงบแสดงฐานนะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:06:53 น. อ่าน 0 คน
....
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:21:22 น. อ่าน 0 คน
....
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:26:38 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:06:50 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 12:28:36 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือก....

อบต.แม่นาจร รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
อบต.แม่นาจร รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12:44:58 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

....
ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:16:41 น. อ่าน 0 คน

ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563

....
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:52:40 น. อ่าน 0 คน

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
 
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:55:49 น. อ่าน 0 คน

....
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:32:01 น. อ่าน 0 คน

....
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17:18:24 น. อ่าน 0 คน

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤ....

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:37:38 น. อ่าน 0 คน

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

....
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/63
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/63
วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 16:43:50 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 11:24:51 น. อ่าน 0 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมฯ จำนวน 4 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมฯ จำนวน 4 รายการ
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 11:18:06 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:17:27 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานการประชุมสภาสมัย 1/63
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 1/63
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00:54 น. อ่าน 0 คน

รายงานการประชุมสภาสมัย 4/62
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 4/62
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16:44:18 น. อ่าน 0 คน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๒ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล....


Total 68 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว