องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

อบต.แม่นาจร รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 
อบต.แม่นาจร รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12:44:58 น. อ่าน 0 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"

....
ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:16:41 น. อ่าน 0 คน

ประกาศแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563

....
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:52:40 น. อ่าน 0 คน

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
 
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 14:55:49 น. อ่าน 0 คน

....
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:32:01 น. อ่าน 0 คน

....
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17:18:24 น. อ่าน 0 คน

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤ....

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:37:38 น. อ่าน 0 คน

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

....
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/63
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 2/63
วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 16:43:50 น. อ่าน 0 คน

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 11:24:51 น. อ่าน 0 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมฯ จำนวน 4 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมฯ จำนวน 4 รายการ
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 11:18:06 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:17:27 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานการประชุมสภาสมัย 1/63
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 1/63
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00:54 น. อ่าน 0 คน

รายงานการประชุมสภาสมัย 4/62
 
รายงานการประชุมสภาสมัย 4/62
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16:44:18 น. อ่าน 0 คน

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสามัญ ประจำปี  ๒๕๖๒ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล....

การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 
การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 15:19:54 น. อ่าน 0 คน

การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

....
รายงานประเมินความพึงพอใจอบตแม่นาจร 2562
 
รายงานประเมินความพึงพอใจอบตแม่นาจร 2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15:51:01 น. อ่าน 0 คน

รายงานประเมินความพึงพอใจอบตแม่นาจร 2562

....
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2563
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 17:17:20 น. อ่าน 0 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 12:32:45 น. อ่าน 0 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประจำปีงบประมาณ 2563

....
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ
 
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14:15:28 น. อ่าน 0 คน

มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

....
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14:13:09 น. อ่าน 0 คน

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

....
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14:01:42 น. อ่าน 0 คน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

....

Total 61 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
นายบวร สุริยะชัยพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน”

Social Contacts

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรเลขที่ 158 หมู่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์: 053-035282,053-035283

มือถือ: -

อีเมล์: info@maenajohn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยว