:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า ณ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ปัญหาไฟฟ้า ถนน หมู่ที่ 1, 2 , 10 , 15

8 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
นายสมบุญ พะเยาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
- เวลา 9.00 น. เข้าศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จัวหวัดเชียงใหม่ เรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการศูนย์พึ่งพิง

- เวลา 13.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า ณ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ปัญหาไฟฟ้า ถนน หมู่ที่ 1, 2 , 10 , 15


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร