:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565
      ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร นายสมบุญ พะเยาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
      โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 โดยมีใจความสำคัญว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาท ซึ่งเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทั้งในพระราชอิสริยยศ และพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
      ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา และทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการ และทรงอุปถัมภ์โครงการมากมายหลายสาขา ทั้งยังทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดิน สร้างความร่มเย็นผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์เป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา”


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร