:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ชื่อ: โครงการอบรม ความรู้ด้านกฏหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

3 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการอบรม "ความรู้ด้านกฏหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน" ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร โครงการอบรม"ความรู้ด้านกฏหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน" แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสมบุญ  พะเยาว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร พร้อมด้วย สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรม "ความรู้ด้านกฏหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน"แก่พนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้น บทบาทหน้าที่และให้ความสำคัฐเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นและสามารถเผยแพร่หรือแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้นซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร