:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี