องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์



คุณภาพชีวิตดี  มีคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองวัฒนธรรม  พร้อมนำสู่อาเซียน”


พันธ์กิจ




  1.  พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น


  2. สร้าง เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับและดำเนินชีวิตตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  3. พัฒนา ประสิทธิภาพในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์



  4. ปรับ ปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและมีคุณภาพ รองรับการเข้าสู่อาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฟื้นฟูอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น พัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะเพื่อชีวิตและสังคม


  5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย


  6. พัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ชุมชนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปัน ภายใต้สังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร


  7. บริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ สนับสนุนทุกชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การตรวจสอบ



จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ