องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง และจีนยูนนาน ประกอบอาชีพทำนาและทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ข้าวไร่ ข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติ มักจะอพยพเคลื่อนย้ายหาที่เพาะปลูกใหม่เพื่อต้องการความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการบุกรุกเผาถางป่าไม้ทุกปี อีกทั้งมีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ผลิตอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภค ไม่มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ราบหรือเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

ปี พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านใกล้เคียง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ขอให้สำนักเกษตรภาคเหนือ เป็นผู้ดำเนินงาน “โครงการหลวงพัฒนาเกษตรที่สูงแม่แฮ” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ”

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสะเมิง ครอบคลุม 24 หมู่บ้าน 1,750 ครัวเรือน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบแคบตามแนวเหนือ-ใต้ของห้วยแม่แฮและห้วยแม่เตียน อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส

กิจกรรมการท่องเที่ยว

จุดท่องเที่ยวในศูนย์

แปลงสาธิตการผลิตพืชผักเมืองหนาว ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดหวาน กะหล่ำปลีแดง และสาธิตการเพาะกล้าผักเมืองหนาวชนิดต่างๆ
แปลงสาธิตการผลิตไม้ผล ได้แก่ พลับ องุ่น กีวี่ เคพกู๊สเบอรี่ สาลี่

จุดท่องเที่ยวชุมชน

แปลงผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผลตามฤดูกาล พืชผักได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี หอมญี่ปุ่น บีทรูท ไม้ผล ได้แก่ พลับองุ่น กีวี่ พลัม สาลี่ สตรอเบอรี่
ดอยม่อนยะ สามารถชมวิวของศูนย์และยอดดอย จุดที่สูงที่สุดในพื้นที่คือ ดอยม่อนยะ ตั้งอยู่ในเขตบ้านห้วยน้ำจางและม่อนยะใต้ ตลอดเส้นทางสู่ยอดดอยจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมดอกซากุระบาน(นางพญาเสือโคร่ง) ช่วงฤดูหนาวในพื้นที่ศูนย์ฯ รวมทั้งริมถนนมีดอกบัวตองบานในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน ตลอดเส้นทางสายแม่เตียน-แม่แฮ-ป่าเกี๊ยะน้อย รวมทั้งแม่แฮ-ห้วยขมิ้นนอกการเดินทางสะดวกสบายสามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
สวนสตรอเบอรี่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่บ้านบ่อแก้ว เก็บผลผลิตช่วง พฤศจิกายน-มีนาคม
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะงะ อยู่ห่างจากศูนย์ประมาณ 7 กิโลเมตร เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบเดินป่า บริเวณพื้นที่มีลานกางเต็นท์ค้างแรมเพื่อซึมซับกับธรรมชาติจากผืนป่าและต้นไม้นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ
กังหันลม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณบ้านแม่แฮเหนือ บริเวณดังกล่าวสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
รอยพระบาท คนชุมชนเชื่อว่าเป็นรอยพระบาทของคนยุคสมัยโบราณซึ่งสามารถเห็นรอยมือและรอยเท้าได้อย่างชัดเจน
บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ อยู่ห่างจากศูนย์ประมาณ 5 กิโลเมตร
ปางช้างห้วยขมิ้น อยู่ห่างจากศูนย์ประมาณ 6 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถขี่ช้างเดินชมธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ปางช้างแม่วาง ห่างจากศูนย์ประมาณ 27 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการล่องแพ ขี่ช้าง ตามลำน้ำแม่วาง
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ห่างจากศูนย์ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่มีการปลุกต้นนางพญาเสือโคร่งที่มีความสวยงามซึ่งจะออกดอกช่วงเดือนประมาณธันวาคม-มกราคม ของทุกปี
น้ำตกบ้านห้วยเย็น ห่างจากศูนย์ประมาณ 7 กิโลเมตร

Meahae 1 Meahae 2 Meahae 4 Meahae 3

ที่พัก

บ้านรับรองภายในศูนย์ฯ มีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวหรือผู้มาศึกษาเรียนรู้ดูงาน จำนวน 2 หลัง รองรับจำนวนประมาณ 34 คน
โฮมสเตย์บ้านแม่แฮเหนือ ปัจจุบันมี 6 หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 40 คน เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ที่น่าอยู่ สะอาด เจ้าของบ้านมีอัธยาศัยดีมีความเป็นกันเองบ้านแต่ละหลังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีวิวสวยงาม โดยมีอัตราค่าบริการ ค่าที่พัก คนละ 150 บาท/คืน ค่าอาหาร คนละ 75 บาท/คน/มื้อ ไกด์ท้องถิ่น 300 บาท ต่อนักท่องเที่ยว 10 คน

ร้านอาหาร
ศูนย์ไม่มีร้านอาหารรองรับนักท่องเที่ยว แต่หากนักท่องเที่ยวหรือผู้มาศึกษาดูงานให้ทางศูนย์เตรียมอาหารต้องสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หากไม่สะดวกสามารถหารับประทานได้ที่ตามร้านค้าชุมชนซึ่งมีร้านอาหารอยู่ จำนวน 5 ร้าน และกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 2 กลุ่ม
ร้านค้าของที่ระลึก
สามารถเลือกซื้อได้ตามร้านค้าชุมชน โดยมีการจำหน่ายสินค้างานหัตถกรรมต่างๆ เช่น กระเป๋าย่าม ผ้าพันคอ เสื้อปกาเกอญอ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ประมาณ 101 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-ฮอด) ถึงอำเภอสันป่าตองเลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านกาด เข้าทางหลวงหมายเลข 1013 (ถนนสันป่าตอง-แม่วาง) อีก 27 กิโลเมตร ผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงไปอีก 16 กิโลเมตร จะถึงศูนย์ฯ แม่แฮ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ บ้านแม่แฮเหนือหมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-7161122, 091-8529435 หรือ 084-9483546
ที่มา : http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=1007

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ