องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

หมู่บ้านม้ง


บ้านแม่แจ๊ะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของชาวโม้งในอำเภอแม่แจ่มประวัติความเป็นมาหมู่บ้านแม่แจ๊ะ1. ข้อมูลทั่วไป       1.1 ประวัติหมู่บ้าน (บันทึกข้อมูล พฤษภาคม 2545)            เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2390 หรือประมาณ 155 ปีที่ผ่านมา นายเก่ง แซ่ว้าง ได้ย้ายครอบครัวตนเอง 1 หลังคาเรือน 4 คน มาจากดอยช้าง ประเทศพม่า เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณ พื้นที่หมู่บ้านแม่แจ๊ะ เนื่องจากพื้นที่เดิมขาดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ในวิธีการบำรุงดิน ต่อมาเกิดโรคระบาด ทำให้ผู้คนป่วยอยู่ไม่เป็นสุข จึงได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้ ๆ ปีพ.ศ. 2517 เขตพื้นที่หมู่บ้านแม่แจ๊ะถูกประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และปีพ.ศ.2518 หน่วยป่าไม้เริ่มก่อตั้งที่ทำการจัดการต้นน้ำบ่อแก้ว จึงมีการตัดถนนเข้ามาในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านแม่แจ๊ะ ชาวบ้านเห็นว่ามีความสะดวกจึงได้ย้ายกลับมาตั้งหมู่บ้านในพื้นที่หมู่บ้านแม่แจ๊ะอีกครั้ง ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้มีการตั้งชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างอย่างมาก เมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น ๆ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันคือ ในช่วงฤดูฝน บริเวณพื้นที่นี้จะมีฝนตกชุกมาก และมีช่วงระยะเวลาฝนตกยาวนานถึง 7 เดือน ซึ่งทำให้บริเวณพื้นที่นี้มีความชื้นแฉะมากกว่าพื้นที่หมู่บ้านอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ชาวบ้านซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักในช่วงฤดูฝนจะมีสภาพเปียกแฉะทั้งสภาพพื้นที่และสภาพร่างกายที่มอมแมม เปรอะเปื้อนกันทุกคน ทั้งในขณะทำงานและกลับจากการทำงานในไร่-สวน ดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกดินแดนบริเวณนี้เป็นภาษาท้องถิ่น (ม้ง) ว่า “หมั่วจี้” ซึ่งแปลว่า “มอมแมม” ส่วนชาวไทยพื้นเมืองต่างก็เรียกดินแดนนี้ว่า “แม่แจ๊ะ” (“แจ๊ะ” ภาษาไทยพื้นเมือง (คำเมือง) แปลว่า “แฉะ” ) เพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความแฉะมากกว่าพื้นที่หมู่บ้านอื่น ๆ ต่อมาคนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาไทยพื้นเมืองเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “แม่แจ๊ะ” ตั้งแต่นั้นมา       1.2 การจัดตั้งหมู่บ้านทางการปกครอง              บ้านแม่แจ๊ะ เดิมมีฐานะเป็นกลุ่มบ้านอยู่ในเขตการปกครองของหมู่บ้าน แม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต่อมาปี พ.ศ. 2539 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้บ้านแม่แจ๊ะ เป็นหมู่บ้านทางการปกครอง (พรบ.ปกครอง ท้องที่ พ.ศ. 2457) หมู่ที่ 13 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มบ้านอีก 2 กลุ่มบ้าน ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของบ้านแม่แจ๊ะ คือ บ้านสบผาหลวง และบ้านสามสบผาหลวง (เผ่ากะเหรี่ยง) โดยมีนายสว่าง เลาย่าง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และในปี พ.ศ. 2544 ได้มีผู้ใหญ่บ้านคนที่สองซึ่งเป็นคนปัจจุบันคือ นายสุรศักดิ์ แสงว้าง       1.3 สภาพภูมิศาสตร์ หมู่บ้านแม่แจ๊ะ              ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอแม่แจ่ม 185 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาล้อมรอบ มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 1,220 เมตร ยอดเขาสูงสุด คือ ดอยม่งกู่ ความสูงประมาณ 1,700 เมตร หมู่บ้านแม่แจ๊ะ ประกอบไปด้วยพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 20,000 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ อยู่อาศัย จำนวน 200 ไร่ พื้นที่การเกษตรจำนวน 2,000 ไร่ และพื้นที่ป่าไม้และภูเขาจำนวน 16,300 ไร่ มีลุ่มน้ำขนาดเล็กได้แก่ ลุ่มน้ำแม่เอ๊าะ ประกอบไปด้วย
 • ห้วยแม่แจ๊ะ


 • ห้วยแม่เอ๊าะ


 • ห้วยแม่แจ๊ะน้อย


 • ห้วยสามสบ                 แหล่งน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการทำเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ และการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้หมู่บ้านแม่แจ๊ะยังมีแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค 1 แห่ง คือ ประปาภูเขา       1.4 สภาพภูมิอากาศ อากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในเดือนเมษายนประมาณ 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในเดือนธันวาคม-มกราคม ประมาณ 4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณฝนตกมากที่สุด เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ทั้งนี้สามารถแบ่งสภาพภูมิอากาศออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือ
 1. ฤดูร้อนอยู่ในช่วงกลางเดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคม ในช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างร้อน แต่ในช่วงเช้าและกลางคืนอากาศเย็นมีลมพัดแรงอยู่ตลอด เป็นช่วงของการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืช ผักต่าง ๆ


 2. ฤดูฝน ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน สภาพอากาศมีฝนตกเกือบทุกวัน ลมพัดแรงและมีหมอกหนาปกคลุม ความชื้นในอากาศสูง พืชผลการเกษตรเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตมาก


 3. ฤดูหนาว ช่วงเดือนธันวาคม – กลางเดือนมีนาคม อากาศหนาวเย็นและจะหนาวจัดในเดือนธันวาคม – เดือนมกราคม และในช่วงเดือนธันวาคม จะมีประเพณีประจำปีที่สำคัญคือ วันขึ้นปีใหม่ม้ง ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย       1.5 อาณาเขตติดต่อ
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านเด่นฮ่อม อ.สะเมิง


 • ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านห้วยขมิ้น จ.แม่แจ่ม


 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านแม่ยางห้า อ.สะเมิง


 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่ตะละเหนือ อ.แม่แจ่มแหล่งที่มาของข้อมูล https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%B0-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-13-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-389804107853367/
หมู่บ้านม้ง

หมู่บ้านม้ง

หมู่บ้านม้ง

  
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
200
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
10:37:41am