องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม เมื่อวันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ให้ทราบโดยทั่วกัน


จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
5,293
ปีนี้
36,318
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time is : 2021-09-23
06:09:04am