องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามภารกิจการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดทำโครงการปกป้องหรือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ดำรงมั่นคงสถิตสถาพรตลอดไป                        เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ได้จัดโครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี  ปลูกฝังค่านิยม  อุดมการณ์  การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทย
โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

โครงการ ปกป้องสถาบันของชาติ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,733
เดือนที่แล้ว
4,099
ปีนี้
21,717
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.236.98.69
Server Time is : 2021-06-23
07:05:41am