องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร


เมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ประจำปี  2563   เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา คุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร                    ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกันทำความสะอาด จัดระบบน้ำ ภายในพื้นที่ศูนย์จุดบริการประชาชน ตำบลแม่นาจร สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดีและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม  จริยธรรม  ในองค์กร

กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม  จริยธรรม  ในองค์กร

กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม  จริยธรรม  ในองค์กร

กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม  จริยธรรม  ในองค์กร

กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา คุณธรรม  จริยธรรม  ในองค์กร

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,733
เดือนที่แล้ว
4,099
ปีนี้
21,717
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.236.98.69
Server Time is : 2021-06-23
07:10:52am