องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔


วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดย จ.ส.ต. ทองสุข สวรรณนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบ นโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ พนักงาน ให้ปฏิบัติงานปราศจากการทุจริต ทำงานด้วยความสุจริต รอบคอบ เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและแจ้งกำหนดการต่างๆ มีภารกิจงานในหน้าที่ ได้มีการปรึกษาหารือ ข้อราชการ เพื่อโปรดทราบ ตามวาระการประชุม โดยสาระสำคัญอยู่ที่การ การปฏิบัติภารกิจ ณ ด่านคัดกรองโรคโควิด-19 
ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เพื่อมอบนโยบาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

 
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
4,210
เดือนที่แล้ว
5,293
ปีนี้
36,318
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 3.215.177.171
Server Time is : 2021-09-23
05:54:04am