องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย


28 กันยายน 2564

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


วันนี้ (28 ก.ย. 64) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโอกาสครบรอบ 104 ปี พร้อมร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นหลักการว่าสถานที่ราชการสถาบันการศึกษา สถานศึกษา ที่ทำการรัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่นๆ ของรัฐ นอกจากจะมีการชักธงชาติ และลงตามเวลาที่ทางราชการกำหนดแล้ว ยังสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่อันสมควรในบริเวณที่ทำการทุกวัน และตลอดเวลาเป็นการถาวร และสม่ำเสมอ

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน 2560 ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชัก และประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย

สำหรับวิวัฒนาการของธงชาติไทย ในอดีตไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ แต่หลักฐานเริ่มตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2325 ไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทย เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปีพ.ศ.2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ ปี พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ