องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

รายนามสมาชิกสภา

 
ชื่อ-นามสกุล :  นายประกิต จริยา
ตำแหน่ง :  ประธานสภาอบต.แม่นาจร
เบอร์โทรศัพท์ :  081-1667692
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  อุทัย พายัพธนกร
ตำแหน่ง :  รองประธานสภาฯ
เบอร์โทรศัพท์ :  085-1060430
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเซอะเหลอะ ศรัทธาฤทัยกุล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่1
เบอร์โทรศัพท์ :  081-1661864
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายชัยวรรณ์ แสงกระจ่างฉัตรวิไล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่2
เบอร์โทรศัพท์ :  093-0350866
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายศักดิ์สิทธิ์ โสมวรรณกุล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่2
เบอร์โทรศัพท์ :  083-7610429
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายธะวัตร์ อมรกิจกว้าง
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่3
เบอร์โทรศัพท์ :  086-1836963
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวุฒิไกร แสงกระจ่างสุข
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่3
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นางวัชราพร สิทธิ์คงเจริญ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่4
เบอร์โทรศัพท์ :  085-7269630
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุวิทย์ ดรุณรักษ์ชลธี
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่4
เบอร์โทรศัพท์ :  081-1660590
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายปัญญา ยาลังปา
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่5
เบอร์โทรศัพท์ :  086-1938161
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสมาน ไชยบุตร
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่5
เบอร์โทรศัพท์ :  084-7400809
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุวิท สมวถา
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่6
เบอร์โทรศัพท์ :  080-6724548
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายไกรสอน สมวถา
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่6
เบอร์โทรศัพท์ :  083-3227273
อีเมล :  ไม่ระบุ
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอุทัย ศรีเที่ยง
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่7
เบอร์โทรศัพท์ :  084-8086755
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอะดูล วรรณคำ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่7
เบอร์โทรศัพท์ :  099-1403858
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวิจิตร สันนิธิรัตน์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่8
เบอร์โทรศัพท์ :  084-9498927
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายธีเดช งามเลิศเกียรติ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่8
เบอร์โทรศัพท์ :  088-4126462
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายบุญเลิศ เสาแก้วทอง
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่10
เบอร์โทรศัพท์ :  097-9625277
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายปรีดา ชำนิสารพันการ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่10
เบอร์โทรศัพท์ :  061-2891767
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวรชาติ ธรรมเกิดทรัพย์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่11
เบอร์โทรศัพท์ :  097-9923053
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอุทัย พายัพธนกร
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่11
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสุระศักดิ์ พนากิจไพวัลย์
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่12
เบอร์โทรศัพท์ :  098-3937133,088-4333382
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายประสิทธิ์ ชัยกุลธวัช
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่13
เบอร์โทรศัพท์ :  081-0223135,080-1333451
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอัศนี เจริญสุชีวี
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่14
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายเกียรติศักดิ์ จอกนิธิพงศกร
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่15
เบอร์โทรศัพท์ :  061-3476456
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายจันทร์ผัด ราษฎร์บำรุง
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่15
เบอร์โทรศัพท์ :  061-3188511
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอดุลย์ หนักแน่น
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่16
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายกาโย นิธิยงกุล
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่17
เบอร์โทรศัพท์ :  097-9680902
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอภิรมย์ จ๊ะโด
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่17
เบอร์โทรศัพท์ :  ไม่ระบุ
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายสมชาย มรุพงศ
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่18
เบอร์โทรศัพท์ :  088-4036055
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายวีระศักดิ์ ธรรมชาติสถิต
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่19
เบอร์โทรศัพท์ :  081-0284800
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
 
ชื่อ-นามสกุล :  นายอุดม แซ่เฒ่า
ตำแหน่ง :  สมาชิกสภาอบต.หมู่19
เบอร์โทรศัพท์ :  097-9503204
อีเมล :  info@maenajohn.go.th
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
236
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
12:37:47pm