องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:49:39 น. อ่าน 0 คน
....
พระราชบัญญัติข้อมูลข้่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข้่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:53:32 น. อ่าน 0 คน
....
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการประจายอำนาจมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการประจายอำนาจมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:56:23 น. อ่าน 0 คน
....
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:57:13 น. อ่าน 0 คน
....
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:58:24 น. อ่าน 0 คน
....
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 12:00:37 น. อ่าน 0 คน
....
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ..2539
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ..2539
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 12:02:32 น. อ่าน 0 คน
....
222filling out and submitting this form
 
222filling out and submitting this form
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 00:48:04 น. อ่าน 0 คน

222You can automatically register yourself to be a user of [Name of your sub site] by filling out and submitting this form. Only registered user....


Total 8 Record : 1 Page : 1
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
225
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
12:07:53pm