องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

รายงานผลการใช้จ่ายงประมาณประจำปี2562 รายงานผลการใช้จ่ายงประมาณประจำปี2562
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 11:09:45 น. อ่าน 0 คน
รายงานผลการใช้จ่ายงประมาณประจำปี 2562....
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 20:41:01 น. อ่าน 0 คน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562....
รายงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รายงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 16:34:18 น. อ่าน 61 คน
รายงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม....

Total 3 Record : 1 Page : 1
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ