องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00:25 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:11:27 น. อ่าน 0 คน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยมีนายประกิต จริยา เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ....

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:52:20 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:49:00 น. อ่าน 0 คน
....
เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ
 
เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:10:11 น. อ่าน 0 คน
....
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 21:43:54 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 22:12:01 น. อ่าน 0 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 11:31:34 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:46:52 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:01:32 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม๒๕๖๔)
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มกราคม-มีนาคม๒๕๖๔)
วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 16:03:55 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564
วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09:01:22 น. อ่าน 0 คน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร สมัยสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีนายประกิต จริยา เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

....
การรายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
การรายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16:00:27 น. อ่าน 0 คน
....
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13:05:04 น. อ่าน 0 คน
....
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564 ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15:14:40 น. อ่าน 0 คน

....
รายงานผลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2564(6 เดือน)
 
รายงานผลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2564(6 เดือน)
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 16:34:32 น. อ่าน 0 คน
....
แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป
 
แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13:08:31 น. อ่าน 0 คน
....
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15:59:31 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:50:52 น. อ่าน 0 คน
....
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิการยน 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:55:18 น. อ่าน 0 คน
....

Total 124 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
231
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
12:21:30pm