องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283


พบผลการค้นหาจำนวน 413 เรคคอร์ด

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10:49:11 น. อ่าน 0 คน
           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรุฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสั....
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10:47:50 น. อ่าน 0 คน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ....
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10:56:05 น. อ่าน 0 คน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่อยงานของรัฐ....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แฮเหนือ ม.๓ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แฮเหนือ ม.๓ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12:20:39 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่วาก ม.๖ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่วาก ม.๖ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12:21:48 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบวาก ม.๗ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบวาก ม.๗ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12:22:55 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มะลอ ม.๙ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มะลอ ม.๙ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12:30:18 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามสบผาหลวง ม.๑๓-บ้านห้วยขมิ้น ม.๑๗ ต.แม่นาจร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามสบผาหลวง ม.๑๓-บ้านห้วยขมิ้น ม.๑๗ ต.แม่นาจร
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12:32:12 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาสันติ ม.๑๔ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาสันติ ม.๑๔ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12:33:29 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมิ้น ม.๑๗ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมิ้น ม.๑๗ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12:36:02 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแม่วาก ม.๑๘ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแม่วาก ม.๑๘ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12:37:33 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหอย ม.๑๙ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหอย ม.๑๙ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12:39:00 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจร ม.๕-บ้านแม่สะงะ ม.๑๕ ต.แม่นาจร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจร ม.๕-บ้านแม่สะงะ ม.๑๕ ต.แม่นาจร
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14:57:08 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจรเหนือ ม.๑๖-บ้านแม่เอาะ ม.๑๐ -บ้านแม่สะงะ ม.๑๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจรเหนือ ม.๑๖-บ้านแม่เอาะ ม.๑๐ -บ้านแม่สะงะ ม.๑๕
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15:00:43 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สะงะใต้ ม.๑๕-บ้านแม่สะงะเหนือ ม.๑๕ ต.แม่นาจร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สะงะใต้ ม.๑๕-บ้านแม่สะงะเหนือ ม.๑๕ ต.แม่นาจร
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15:03:29 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หอย ม.๑๒ ต.แม่นาจร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หอย ม.๑๒ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15:05:45 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขอ ม.๑๑ ต.แม่นาจร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขอ ม.๑๑ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15:07:43 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอาะ ม.๑๐ ต.แม่นาจร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอาะ ม.๑๐ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15:09:39 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผา ม.๘ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผา ม.๘ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15:12:34 น. อ่าน 0 คน
....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจร ม.๕-บ้านเอาะ ม.๑๐ ต.แม่นาจร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่นาจร ม.๕-บ้านเอาะ ม.๑๐ ต.แม่นาจร
วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 15:15:15 น. อ่าน 0 คน
....

Total 413 Record : 21 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ