องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่นาจร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่นาจร
วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 15:22:52 น. อ่าน 255 คน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เรื่องการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558....
sfsdfsdf sfsdfsdf
วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 14:09 น. อ่าน 56 คน
fsdfsdf....

Total 2 Record : 1 Page : 1
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ