องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

คู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 
คู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 10:43:31 น. อ่าน 0 คน

คู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

....
คู่มือการใช้งานระบบINFO 2
 
คู่มือการใช้งานระบบINFO 2
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 11:44:54 น. อ่าน 0 คน
คู่มือการใช้งานระบบINFO สำหรับ อปท.....
คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10:31:08 น. อ่าน 177 คน
- การแก้ไขชั้นข้อมูลแผนที่กรณีรายละเอียดข้อมูลในชั้นข้อมูลไม่แสดงในส่วนแสดงแผนที่ - การสำรอง/การส่งกลับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) - การส....
คู่มือการใช้งานระบบ e-Plan
 
คู่มือการใช้งานระบบ e-Plan
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10:55:20 น. อ่าน 787 คน
คู่มือระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)....
คู่มือการใช้งานระบบ Info
 
คู่มือการใช้งานระบบ Info
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:12:27 น. อ่าน 127 คน
โครงการระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:14:09 น. อ่าน 116 คน
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:16:20 น. อ่าน 96 คน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6)....
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:18:14 น. อ่าน 107 คน
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดเพื่อให้บริการสาธารณะ นอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาแล....
คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
 
คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:20:12 น. อ่าน 195 คน
คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น....
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:20:56 น. อ่าน 191 คน
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น....
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:22:10 น. อ่าน 173 คน
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP
 
คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:23:14 น. อ่าน 211 คน
เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย....
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:24:35 น. อ่าน 193 คน
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง....
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 11:25:47 น. อ่าน 152 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555....
คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท
 
คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 20:09:32 น. อ่าน 119 คน
คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององกร์ปกครองส่วนท้องถิ่น....
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 20:23:53 น. อ่าน 125 คน
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยคู่มือการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางดังกล่าวนี้ เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขอ....

Total 16 Record : 1 Page : 1
จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ท่านมีความพึงพอใจกับการให้บริการ
ของอบต.ในรอบปีผ่านมา ทุก ๆ กิจกรรม อย่างไร
บริการดีมาก
บริการดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
สถิติ
วันนี้
238
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
853
เดือนที่แล้ว
4,007
ปีนี้
27,668
ปีที่แล้ว
127,088


Your IP Address : 18.232.179.37
Server Time is : 2021-08-05
12:45:51pm