:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282 กด 0
กองคลัง
นางสาวอัมพร สมหมาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพิมพ์พิศา โพธินา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสุรีรัตน์ ใจอ่อน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ