:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283
กองช่าง
นายธีรศักดิ์ ชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนงนุช ชัยบุตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน