:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282, 053-035283
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิริยะ กล้าณรงค์เชาว์
หมู่ 1 สบแม่รวม
นายโชคชัย เลิศรุ่งอมรวงศ์
หมู่ 2 แม่ซา
นายสมรัช คีรีพาเจริญกุล
หมู่ 3 แม่แฮเหนือ
นายนนทวัฒน์ แสงสีเสียง
หมู่ 4 แม่มุ
นายสายัณห์ อินทร
หมู่ 5 แม่นาจร
นายบุญสี กาไว
หมู่ 6 แม่วาก
นายณรงค์ ใจหาญ
หมู่ 7 สบวาก
นายสามารถ เชิดชูวงค์
หมู่ 8 ห้วยผา
นายดิพร สุริยะชัยพันธ์
หมู่ 9 แม่มะลอ
นายทวี ชำนิสารพันการ
หมู่ 10 แม่เอาะ
นายสุรเชษฐ์ กล้าณรงค์เกื้อ
หมู่ 11 แม่ขอ
นายสมพร กระจ่างแจ่มเจริญ
หมู่ 12 แม่หอย
นายเกรียงศักดิ์ เตชะเลิศพนา
หมู่ 13 แม่แจ๊ะ
นายเกษชัย ไพรพนาสัมพันธ์
หมู่ 14 ใหม่พัฒนาสันติ
นายเฉลิมศักดิ์ เซ่งจ่าว
หมู่ 15 แม่สะงะ
นางภัทรลดา สุวรรณนวล (กำนัน)
หมู่ 16 แม่นาจรเหนือ
นายวัฒนา ทรงพรไพศาล
หมู่ 17 ห้วยขมิ้น
นายสมจิตร มรุพงศ์
หมู่ 18 ขุนแม่วาก
นายนั้ง เซ่งจ่าว
หมู่ 19 ห้วยหอย