:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ยินดีให้บริการ 053-035282 กด 0
สมาชิกสภา อบต.
นายชัยวรรณ์ กระจ่างฉัตรวิไล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
นายประกิต จริยา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
นายพิมาน วาณิชประดิษฐ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
นายชาวินท์ สานฝัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายชัยวรรณ์ กระจ่างฉัตรวิไล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายโสภณ ศิลปะพงไพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายนันทพงศ์ สิทธิ์คงจิรัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายปัญญา ยาลังกา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายไกรสอน สมวถา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายอะดูล วรรณคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายสุภาพ ภูผาอารักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นายวรพงษ์ สิริว่องวัฒนกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายสมชาย วิทยารุ่งโรจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายตะวัน สุริยะชัยพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นายสุรศักดิ์ พนากิจไพรวัลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
นายสันติสุข แซ่ว้าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
นายอัศนี เจริญสุชีวี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
นายวิชา เมืองพนาเด่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15
นายประกิต จริยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16
นายนพรัตน์ โชคสิริสมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17
นางสาวดารินทร์ แซ่หลอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18
นายพิมาน วาณิชประดิษฐ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19