องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อเบอร์: 053-035282,053-035283

...
บรรยากาศการรับสม

ในวันนี้ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกส....

อ่านต่อ

...
ร่วมรณรงค์และใช้รถ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์ รองป....

อ่านต่อ

...
กิจกรรมวันพระราชท

28 กันยายน 2564
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย อ....

อ่านต่อ

...
ประชุมสภาองค์การบ

ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้จัดประชุมสภาอง....

อ่านต่อ

...
ประชุมข้าราชการ พ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดย จ.ส.ต. ทองสุข สวร....

อ่านต่อ

...
ประชุมคณะกรรมการ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กา....

อ่านต่อ

...
ประกาศ เรื่อง ให้ม

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ....

อ่านต่อ

...
ประกาศ เรื่อง ให้ม

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ....

อ่านต่อ

...
ประกาศ เรื่อง สำร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร มีความประสงค์เข้าสำรวจข้อมูลทรัพย....

อ่านต่อ

...
ประกาศ!!! เลือกต

ประกาศ!!!! #เลือกตั้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์ก....

อ่านต่อ

...
ประกาศจากสำนักงา

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง...

....

อ่านต่อ

...
คุณสมบัติของผู้สมัครร

#คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมก....

อ่านต่อ

...
สถานีทดลองเกษตรท

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ : 09.....

อ่านต่อ

...
หมู่บ้านม้ง

บ้านแม่แจ๊ะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมข....

อ่านต่อ

...
ร้านกาแฟกลางป่าลึก

มีร้านกาแฟที่สูงที่สุดในประเทศไทยไปแล้ว มาดูร้านกาแฟที่อยู่ลึกและไกลที่สุด....

อ่านต่อ

...
ศูนย์พัฒนาโครงการห

หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง ....

อ่านต่อ

...
แอ่วแม่นาจร ยลทุ่งด

สถานที่ตั้ง : ถนนทางหลวงหมายเลข 1088 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม ....

อ่านต่อ

หมอตำแย วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:38:24 น.  อ่าน 0 คน
ตีมีด วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09:41:51 น.  อ่าน 0 คน
สานก๋วยสลากภัตร วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 11:29:17 น.  อ่าน 0 คน
สมุนไพรต้มอาบหลังคลอด วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:45:37 น.  อ่าน 0 คน
จักสานก๋วยสลากภัตร วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:50:01 น.  อ่าน 0 คน
ช่างตีเหล็ก วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:55:18 น.  อ่าน 0 คน
จักสานเครื่องมือเครื่องใช้ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:22:05 น.  อ่าน 0 คน
การทอผ้ากระเหรี่ยง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:33:31 น.  อ่าน 0 คน
การปักผ้า วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14:48:17 น.  อ่าน 0 คน
ยาต้มอาบหลังคลอด วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 16:02:41 น.  อ่าน 0 คน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 11:46:10 น.  อ่าน 0 คน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 11:55:23 น.  อ่าน 0 คน
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00:25 น.  อ่าน 0 คน
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:11:27 น.  อ่าน 0 คน
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:52:20 น.  อ่าน 0 คน
รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:49:00 น.  อ่าน 0 คน
เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:10:11 น.  อ่าน 0 คน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 21:43:54 น.  อ่าน 0 คน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 22:12:01 น.  อ่าน 0 คน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 11:31:34 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ อ่าน 0 คน
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อ่าน 0 คน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แฮเหนือ ม.๓ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่วาก ม.๖ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบวาก ม.๗ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มะลอ ม.๙ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามสบผาหลวง ม.๑๓-บ้านห้วยขมิ้น ม.๑๗ ต.แม่นาจร อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาสันติ ม.๑๔ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมิ้น ม.๑๗ ต.แม่นาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:05:00 น.  อ่าน 0 คน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 13:16:07 น.  อ่าน 0 คน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:32:15 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 11:08:01 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:34:25 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:37:52 น.  อ่าน 0 คน
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ๓ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:06:54 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 16:08:15 น.  อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:50:55 น.  อ่าน 0 คน
แผนอัตรากำลัง๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:54:09 น.  อ่าน 0 คน
ปรับปรุงแผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:18:30 น.  อ่าน 0 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 13:52:06 น.  อ่าน 0 คน
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 13:55:28 น.  อ่าน 0 คน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:30:39 น.  อ่าน 0 คน
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09:07:59 น.  อ่าน 0 คน
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:36:50 น.  อ่าน 0 คน
แผนกำลังอัตรา ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11:39:29 น.  อ่าน 0 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 20:33:25 น.  อ่าน 0 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 16:25:52 น.  อ่าน 138 คน
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16:01:35 น.  อ่าน 261 คน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แม่นาจร วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 เวลา 15:22:52 น.  อ่าน 255 คน
sfsdfsdf วันที่ 6 กรกฏาคม 2558 เวลา 14:09 น.  อ่าน 56 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:39:34 น.  อ่าน 323 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:31:17 น.  อ่าน 291 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557 วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:45:45 น.  อ่าน 326 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 528 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 580 คน
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น.  อ่าน 531 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
หดกห ดกหฟด หดหก ดกฟ กห ฟด  กรรชัย เมื่อ 6 มกราคม 2564 12:07:19 ตอบ 1 คน
หดกห ดกหฟด หดหก ดกฟ กห ฟด  กรรชัย เมื่อ 6 มกราคม 2564 12:03:03 ตอบ 0 คน
หดกห ดกหฟด หดหก ดกฟ กห ฟด  กรรชัย เมื่อ 6 มกราคม 2564 11:06:16 ตอบ 2 คน
หดกห ดกหฟด หดหก ดกฟ กห ฟด  กรรชัย เมื่อ 6 มกราคม 2564 11:03:18 ตอบ 2 คน

หนังสือราชการ สถ.

จ.ส.ต.ทองสุข สุวรรณนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
 ลงนามถวายพระพร ฯ